Vooraankondiging ALV 28 oktober 2020

(15-09-2020)
Beste Leden, Ouders van Leden, Vrijwilligers,

Via deze weg willen wij de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2020 om 20:00 uur aankondigen en nodigen jullie via deze weg uit om hierbij aanwezig te zijn. Verdere informatie over de exacte invulling (onder voorbehoud van corona maatregelen) volgt.

In de ledenvergadering van 1 juli jl. is aangegeven dat de bestuurssamenstelling en begroting zijn verschoven naar deze vergadering. Hierdoor zit de agenda voor de ALV er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen notulen vorige vergadering

3. Financieel Jaarverslag 2019-2020

4. Kascontrolecommissie

5. Verkiezing Kascontrolescommissie

6. Vaststellen begroting 2020 - 2021

7. Bestuurssamenstelling

Rob Aarts (voorzitter, aftredend, niet herkiesbaar)
Ivo Hamersma (secretaris a.i., algemeen bestuurslid, aftredend, niet herkiesbaar)
Eric van Veghel (penningmeester)
Edwin Mulder (algemeen bestuurslid)
Brigitte van de Westelaken (algemeen bestuurslid)

8. Pauze

9. DCS 2.0
a. Ontwikkeling paviljoen
b. Ontwikkeling sponsoring
c. Ontwikkeling ledenwerving
d. Ontwikkeling arbitrage

10. Rondvraag en afsluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ivo Hamersma
 
 
[terug]